Vojvode putnika bb, 18000 Niš
+381 69 42 84 444
+381 18 42 84 444

Ciljevi sistema menadžmenta kvalitetom

STATUS FRIGO NIŠ ima cilj da postigne potpuno zadovoljstvo i lojalnost naših kupaca/korisnika realizacijom sledećih ciljeva kvaliteta:

  • Povećanje kvaliteta, pouzdanosti i kontinuiranosti proizvoda/pružanja usluge korisnicima, mereno odsustvom reklamacija/prigovora;
  • Povećanje udela na tržištu i obima poslovanja za 10% svake godine u odnosu na prethodnu, mereno brojem kupaca/korisnika, kroz stalni razvoj i usavršavanje proizvoda/usluge u potpunosti prilagođenih zahtevima i potrebama kupaca/korisnika;
  • Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjivanje ukupnih troškova poslovanja za 5% u toku godine, u odnosu na prethodnu godinu. Uspostaviti sistem praćenja troškova organizacije;
  • Povećanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih za 5% svake godine;
  • Povećanje brzine pružanja usluge korisnicima za 5% svake godine u odnosu na prethodnu;
  • Povećanje efikasnosti poslovnih procesa u cilju smanjenja vremena trajanja ciklusa za 10% i rasipanja u potrebnom vremenu za izvršenje najvažnijih aktivnosti za 10% u odnosu na postojeće stanje, na godišnjem nivou, kroz poboljšanje i uređenje poslovnih procesa i njihovu automatizaciju;
  • Obezbeđenje i kontinualno unapređenje svesti i odgovornosti u svakodnevnom radu svih zainteresovanih strana prema kvalitetu, kroz permanentno interno i eksterno obrazovanje, obuku i proveru kompetentnosti, kao i motivisanje zaposlenih na aktivno učešće u razvoju integrisanog sistema menadžmenta;

Radi ostvarivanja ciljeva kvaliteta STATUS FRIGO NIŠ održava i kontinualno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.
Ta inicijativa i nove koje će uslediti doprineće da ispunimo i prevaziđemo zahteve naših kupaca/korisnika brzo i bez greške pri svakoj interakciji.

Niš, 22.11.2019. godine
Direktor Tatjana Petrović

Revizija: A
Datum izdavanja: 22.11.2019. godine