Freon

Showing all 5 results

Radna materija koja u rashladnoj mašini ili toplotnoj pumpi obavlja levokretni rashladni ciklus naziva se primarni rashladni fluid (Freon). Da bi rashladna mašina radila sa što boljim efektom uz minimalni utrošak energije, rashladni fluid treba da bude pogodan za određeni ciklus koji najviše odgovara potrebama hlađenja. Rashladni fluid (freon) treba da ispuni različite vrste kriterijuma, ili da se pronađe kompromis između samih kriterijuma, kako bi zadovoljio sva očekivanja.
Kriterijumi koji se postavljaju pri izboru rashladnog fluida:
– Termodinamički kriterijumi
– Termofizički kriterijumi
– Fizički i hemiski kriterijumi
– Biohemiski i ekološki kriterijumi
Da bi se izbeglo nepotrebno citiranje hemiskim formulama, za freone je uveden sistem trocifrenih brojčanih oznaka iza zajedničke oznake R (,,Refrigerant”). U oznaci datog freona sa formulom stoje tri cifre, pri čemu je:
– Prva cifra jednaka broju ugljenikovih atoma minus jedan (k-1)
– Druga cifra jednaka broju preostalih vodonikovih atoma plus jedan (L+1)
– Treća cifra jednaka je broju ubačenih atoma fluora (m)
– Nula kao prva cifra (kod freona metanske grupe) se može izostaviti
Na primer:
– ==> R 012 (R 12)
– ==> R 022 (R 22)
– ==> R 143 itd.
Freoni se mogu podeliti u pet osnovnih grupa:
– HC – ugljovodonici
– CFC – potpuno halogenizovani hloroflurougljenici
– HCFC – delimično halogenizovani hidrohloroflurougljenici
– FC- potpuno halogenizovani fluorougljenici
– HFC – delimično halogenizovani hidrofluorougljenici

Aktuelne cene freona možete naći u tabelama iznad, gde cene za isti tip freona zavise od proizvođača i od količine freona koji se nalazi u bocama.