Vojvode putnika bb, 18000 Niš
+381 69 42 84 444
+381 18 42 84 444

Politika sistema menadžmenta kvalitetom

Status frigo Niš je uspostavio, održava i kontinualno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Sve aktivnosti na uspostavljanju, održavanju i kontinualnom poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom su usaglašene sa relevantnom zakonskom regulativom.
Misija preduzeća Status frigo Niš je potpuno zadovoljstvo svojih korisnika, zaposlenih i lokalne zajednice.
Kvalitet proizvoda i pružanja usluga koje isporučujemo svojim korisnicima i pouzdanost poslovnih procesa su važne komponente i sastavni su deo svih oblasti poslovanja.
Status frigo Niš koristi standardizovane poslovne procese kojima upravlja otvoreno i iskreno, korišćenjem znanja svojih zaposlenih i alata i metoda kvaliteta sa ciljem da odgovori potrebama svih zainteresovanih strana.
Status frigo Niš je odgovoran član društvene zajednice. Teži da ostvari potpuno zadovoljstvo korisnika usluga i svojih zaposlenih, i obogati život zajednice u kojoj posluje.
Praćenjem i merenjem performansi poslovnih procesa i sistema menadžmenta kvalitetom i dostizanjem dokumentovanih ciljeva, Status frigo Niš obezbeđuje kontinualno poboljšavanje svojih performansi, na putu ka uspostavljanju održivog razvoja.
Kontinualno poboljšavamo poslovne procese primenom savremenih koncepata. Kroz praćenje i merenje performansi procesa, težimo ostvarenju planiranih rezultata i ciljeva i preventivno delujemo na potencijalne rizike po poslovanje.
Nastavićemo da ostvarujemo naše poslovne ciljeve na društveno odgovoran način, doprinoseći dobru naših zaposlenih, njihovih porodica, lokalnih zajednica i celokupnog društva.
Najviše rukovodstvo redovno preispituje i po potrebi revidira Politiku sistema menadžmenta kvalitetom u želji da osigura da se zahtevi zainteresovanih strana pre svega u pogledu kvaliteta proizvoda/usluga razumeju i ispunjavaju.
Zainteresovane strane se upoznaju sa Politikom sistema menadžmenta kvalitetom kako bi je razumele i dale doprinos ostvarenju zacrtanih ciljeva sistema menadžmenta kvalitetom. Dostizanje postavljenih ciljeva i uspostavljanje ciklusa kontinualnog poboljšanja, vodi organizaciju ka održivom razvoju i dostizanju izvrsnosti.
Status frigo Niš komunicira o Politici sistema menadžmenta kvalitetom sa svim zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama.
Politika sistema menadžmenta kvalitetom važi na svim lokacijama, istaknuta je na ulazima i na vidnim mestima i obavezujuća je za sve zaposlene.

Niš, 20.11.2019. godine
Direktor Tatjana Petrović

Revizija: A
Datum izdavanja: 20.11.2019.