Ventili

Šta su termostatski ekspanzioni ventili, čemu služe, koje vrste termostatskog ekspanzionog ventila postoje i koja je njihova namena saznajte u daljem tekstu.
Rashladni uređaji pogonjeni klipnim kompresorima najčešće koriste termostatski ekspanzioni ventil kao jedan od najefikasnijih načina regulacije rada sistema sa promenljivim rashladnim kapacitetom. Termostatskim ekspanzionim ventilom se reguliše temperatura pregrevanja u isparivaču.
Termostatski ekspanzioni ventil prigušuje tečnost rashladnog fluida i reguliše njen protok kroz isparivač u zavisnosti od toplotnog opterećenja isparivača, održavajući približno konstantno pregrevanje pare na izlasku iz isparivača. Ovaj ventil se primenjuje u instalacijama sa suvim isparivačima. Termostatski ekspanzioni ventili se primenjuju i u instalacijama sa više isparivača, jer protok rashladnog fluida kroz isparivač zavisi isključivo od njegovog toplotnog opterećenja.

Davač termostatskog ekspanzionog ventila je osetni element sa dvostrukim kontaktom koji je napunjen gasom ili odgovarajućom količinom tečnosti za punjenje. Davač se postavlja na usisni vod iza isparivača kako bi detektovao temperaturu pregrevanja u isparivaču. Promene temperature se preko kapilarne cevi prenose, u vidu dilatacije, na membranski sistem koji služi za pokretanje prigušnog ventila. Sa donje strane membrane deluje pritisak na ulazu u isparivač (izjednačenje unutrašnjeg pritiska). U slučaju povećanja toplote hlađenja dolazi do pregrevanja pare u usisnim vodu što stvara povećani pritisak u davaču ventila koji se prenosi na membranu koja otvara ventil. U slučaju smanjenja kapaciteta hladnjaka dolazi do smanjenja temperature pregrevanja pare u isparivaču što uzrokuje postepeno zatvaranje ventila. Normalno podešavanje ovih ventila je od 5 do 7 ͦK pregrevanja pare rashladnog fluida. Za sisteme koji zahtevaju veće padove pritiska koriste se termostatski ekspanzioni ventili sa izjednačavanjem spoljnjeg pritiska.

Isparivač i ekspanzioni ventil obrazuju regulaciono kolo čije ponašanje u pogonu mora da bude zagarantovano pri svakom režimu rada sistema. U stanju mirovanja kompresora nije moguće ograničiti nahnadno ubrizgavanje čim se pritisak izjednači, pa je praksa ugrađivanje elektromagnetnog ventila u tečnom vodu ispred termostatskog ventila.

U našoj paleti termostatskih ekspanzionih ventila nalaze se svi tipovi termostatskog ekspanzionog ventila, a njihove cene zavise od temperaturnih režima rada, rashladnog kapaciteta i brenda koji ih proizvodi.